AGB

Gebruiksvoorwaarden

 

Waar in deze gebruiksvoorwaarden wordt gesproken over:

-      ”Speler” wordt daarmee gedoeld op de natuurlijke persoon die de Website bezoekt;

-      ”I-med” wordt daarmee gedoeld op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid I-Med Internetdiensten B.V., statutair gevestigd te Limbricht (gemeente Sittard-Geleen);

-      ”Website” wordt daarmee gedoeld op de website Spele.nl, die toegankelijk is via het webadres http://www.spele.nl.

Waar de hierboven gedefinieerde termen in meervoud worden gebruikt komt daaraan dezelfde betekenis toe als aan de term in enkelvoud.

 

Artikel 1: Dienstverlening en beschikbaarheid daarvan

1.1 De dienstverlening van I-med bestaat in het aanbieden van de Website waarop door Spelers al dan niet na registratie spellen kunnen worden gespeeld en van andere software en/of andere diensten gebruik kan worden gemaakt overeenkomstig deze gebruiksvoorwaarden en eventuele andere voorwaarden voor het betreffende spel of de betreffende dienst.
1.2 Voor de beschikbaarheid van de Website en de op de Website aangeboden spellen/diensten is I-med afhankelijk van de goede werking van de systemen van de Speler en de tussenliggende (internet-)infrastructuur, waarop I-med geen invloed heeft. I-med kan derhalve niet garanderen dat de Website en/of de daarop aangeboden spellen en/of andere diensten steeds beschikbaar zijn voor de Speler.
1.3 I-med behoudt zich het recht voor de Website en/of de daarop aangeboden spellen/diensten zonder aankondiging geheel of gedeeltelijk, blijvend of tijdelijk buiten gebruik te stellen, bijvoorbeeld ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de Website, de betreffende spellen/diensten of van de computersystemen van I-med.

Artikel 2: Totstandkoming van een overeenkomst, tarieven

2.1 Bij ieder gebruik op deze Website van een spelletje of andere software en/of dienst door Speler komt een overeenkomst tot stand tussen I-med en Speler.
2.2 Voor zover I-med voor de uitvoering van de overeenkomst aan Speler een tarief in rekening brengt:

a.      is dat tarief in euro’s en inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen;

b.      stemt Speler er mee in dat I-med direct start met de uitvoering van haar diensten uit de overeenkomst en dat Speler daarom, op grond van artikel 7:46i lid 5 sub a van het Burgerlijk Wetboek, niet het recht heeft de overeenkomst gedurende zeven werkdagen te ontbinden;

c.      kan betaling alleen plaatsvinden via de op de Website daarvoor aangewezen betaalsystemen;

d.      zijn de kosten die worden gemaakt voor toegang tot het internet om de Website te (kunnen) bezoeken voor rekening van Speler.

2.3 I-med kan de op de Website en in reclame vermelde prijzen steeds zonder aankondiging wijzigen.

Artikel 3: Voorwaarden van gebruik van diensten

3.1 Het gebruik van de op de Website aangeboden spellen/diensten door Speler is onderworpen aan de beperkingen die in deze gebruiksvoorwaarden en/of eventuele andere tussen I-med en de Speler overeengekomen voorwaarden zijn opgenomen.
3.2 De op de Website aangeboden spellen/diensten mogen uitsluitend voor persoonlijke en niet-commerci‘le doeleinden gebruikt worden.
3.3 Het is Speler niet toegestaan om bij het gebruik van de op de Website aangeboden spellen/diensten:

a.      inbreuk te maken op rechten van intellectuele eigendom van I-med en/of haar leveranciers, waaronder begrepen auteursrechten, databankrechten, naburige rechten, merkrechten, octrooirechten of andere rechten van industri‘le of intellectuele eigendom;

b.      persoonsgegevens van andere Spelers van deze website te verzamelen of persoonsgegevens van anderen dan de Speler te publiceren;

c.      zich beledigend, kwellend, kwetsend, discriminerend, onheus of anderszins onfatsoenlijk (dit alles ter uitsluitende beoordeling van I-med) tegenover een of meer personen en/of entiteiten uit te laten;

d.      zaken en/of diensten te koop, te huur, te leen of op andere wijze aan te bieden;

e.      reclame te maken;

f.        de werking van de Website te verstoren of te beletten, waaronder in ieder geval wordt begrepen het (pogen te) omzeilen van technische beschermingsmaatregelen, het (pogen te) beschadigen van een geautomatiseerd werk en/of de daarmee opgeslagen gegevens van I-med en/of de door haar ingeschakelde derden en het (pogen te) overbelasten van de computersystemen en/of computernetwerken van I-med en/of de door haar ingeschakelde derden;

g.      anderszins in strijd te handelen met enige wet of andere toepasselijke regelgeving of anderzijds onrechtmatig te handelen tegenover I-med en/of een derde.

3.4 I-med behoudt zich het recht voor om zonder waarschuwing van Speler technische en juridische maatregelen te nemen om, voor zover noodzakelijk, naleving van deze gebruiksvoorwaarden af te dwingen.

Artikel 4: Privacy

4.1 Voor zover nodig verklaart Speler 16 jaar of ouder te zijn, dan wel toestemming te hebben van zijn ouders/voogden voor het spelen van de spellen en/of afnemen van andere diensten van I-med en in dat kader persoonsgegevens aan I-med te verstrekken.

4.2 Speler geeft I-med toestemming om zijn persoonsgegevens in haar administratie op te nemen en daarin opgenomen te houden met het oog op een goede uitvoering van de overeenkomst tussen Speler en haar.

Artikel 5: Rechten van intellectuele eigendom

5.1 De intellectuele eigendomsrechten op alle door I-med aangeboden spellen/diensten, berusten bij I-med of bij de derde die I-med het recht heeft gegeven (een onderdeel van) deze diensten aan Speler ter beschikking te stellen.
5.2 I-med verleent hierbij aan Speler een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar en herroepelijk gebruiksrecht op de door I-med aangeboden spellen/diensten, onder de voorwaarde dat Speler zich houdt aan de bepalingen uit de gebruiksvoorwaarden van I-Med en/of eventuele andere tussen I-med en de Speler overeengekomen voorwaarden.
5.3 Tenzij dwingendrechtelijk toegestaan mag Speler ter beschikking gestelde software niet verveelvoudigen, de-compileren of daarop reverse-engineering toepassen.

Artikel 6: Geen garanties

6.1 Alle op de Website aangeboden spellen/diensten worden verschaft “as is”. I-med garandeert niet dat de op de Website aangeboden spellen/diensten zonder onderbreking zullen functioneren, foutvrij zullen zijn of geschikt zijn voor enig specifiek doel, of dat fouten of andere problemen zullen worden verholpen in nieuwe of andere versies van de aangeboden spellen/diensten.

Artikel 7: Beperking van aansprakelijkheid

7.1 De inhoud van de Website wordt door I-med met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten, storingen en ander onheil kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de Website aangeboden informatie en diensten. I-med aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de Website of uit het gebruik van op de Website aangeboden spellen/diensten of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de Website verstrekte informatie en/of voor schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de Website.
7.2 Deze website van I-med bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites al dan niet in de vorm van advertenties die niet door I-med worden beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroep van I-med. I-med geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.
7.3 Voor zover er toch enige aansprakelijkheid op I-med rust, is deze aansprakelijkheid jegens Speler, uit welke hoofde dan ook, te allen tijde per gebeurtenis (waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen als een gebeurtenis geldt) beperkt tot een bedrag ter grootte van het totaal van de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door Speler aan I-med betaalde vergoedingen, met een maximum van EURO 500,– (voluit: vijfhonderd euro).

Artikel 8: Wijziging voorwaarden

8.1 I-med heeft het recht om deze gebruiksvoorwaarden op elk door haar te bepalen moment aan te passen. Vanaf het moment dat de gewijzigde gebruiksvoorwaarden op de Website zijn gepubliceerd, zijn die gewijzigde gebruiksvoorwaarden van kracht.

Artikel 9: Diversen

9.1 Op de Website en het gebruik daarvan en op de gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen Speler en I-Med, bijvoorbeeld die die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de Website en/of de van de Website ontleende informatie en/of de gebruiksvoorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Maastricht, Nederland.
9.2 Indien enige bepaling uit deze gebruiksvoorwaarden nietig of niet-afdwingbaar zou worden verklaard zullen partijen die nietige of niet-afdwingbare bepaling(en) vervangen door een geldige en wel afdwingbare bepaling die de economische, juridische en commerci‘le doelen van de nietig of niet-afdwingbaar bevonden bepaling zoveel mogelijk benadert.